Hore

Služby

Projektová a inžinierska činnosť

Typický rámec prác poskytovaných projektových a inžinierskych služieb zahŕňa časti uvedené nižšie.
Náš interný multidisciplinárny tím inžinierov vám vypracuje kompletný dizajn projektu, t.j. koncepčný návrh a štúdiu realizovateľnosti,
FEED štúdiu, Úvodný Projekt, Realizačný Projekt (prípadne aj vybranú Výrobnú dokumentáciu) a Projekt skutočného vyhotovenia stavby.
V prípade špecifických požiadaviek vám radi vyjdeme v ústrety v podobe riešení šitých na mieru.

 • Procesná časť
  • Hmotnostné a tokové bilancie
  • Technologické a strojnotechnologické schémy
  • Filozofia procesného riadenia
  • Simulácie procesov
  • Dimenzovanie potrubí
  • Zoznam strojov a zariadení
  • Zoznam potrubných vetiev
  • Procesná špecifikácia zariadení
  • Určenie vyhradených technických zariadení
 • Potrubná a strojová časť, vzduchotechnika
  • Špecifikácia potrubných tried
  • Modelovanie v PDMS/E3D
  • Špecifikácia a súpis armatúr
  • Špecifikácia izolácií
  • Špecifikácia atypických častí potrubných rozvodov
  • Pevnostné výpočty
  • Zoznam a špecifikácia pružinových závesov
  • Dispozičné riešenie zariadení
  • Špecifikácie zariadení
  • Detailné výkresy zariadení
  • Plány potrubných vedení
  • Plány potrubných uložení a podpier
  • Detaily potrubných uložení a podpier
  • Izometrie
  • Výkresy vzduchotechniky
 • Stavebná časť
  • Zameranie stavby
  • Geologický prieskum a geotechnické posúdenie
  • Dispozičné riešenie priemyselných komplexov (generel)
  • Architektonický návrh budov
  • Návrhy základov
  • Návrhy železobetónových konštrukcií a výkresy výstuže
  • Navrhovanie oceľových konštrukcií a výrobná dokumentácia
  • Návrh ciest a spevnených plôch
  • Podzemné rozvody
  • Potrubné mosty, podpery
  • Kúrenie, vetranie, klimatizácia
  • Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvody
  • Odlučovače ropných látok
  • Čističky odpadových vôd
  • Bezpečnostné oplotenie a brány
  • Podzemné kanále a priepusty
 • Elektro
  • Výpočet skratových pomerov
  • Štúdia stability prechodných javov
  • Štúdia dynamickej stability
  • Štúdia harmonického skreslenia
  • Štúdia koordinácie ochrán
  • Výpočty zaťaženia transformátorov
  • Filozofia prevádzky elektrických systémov
  • Rozpadová automatika
  • Výpočty zaťaženia rozvodní a rozvodov
  • Výpočet dimenzovania káblov
  • Výpočty zaťaženia UPS (DC – jednosmerný prúd, AC – striedavý prúd)
  • Výpočty zaťaženia záložných generátorov
  • Zoznam káblov
  • Špecifikácie elektrických zariadení a materiálov
  • Protokol o určení vonkajších vplyvov a priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
  • Jednopólová schéma
  • Líniová schéma
  • Schémy rozhraní
  • Schémy merania a ochrán
  • Blokové schémy SCADA
  • Blokové schémy riadenia a monitorovania elektrickej časti
  • Špecifikácia strojov a zariadení
  • Dispozičné riešenie trafostanice (rozvodne)
 • MaR/SRTP
  • Schéma siete regulačných systémov
  • Bloková schéma telekomunikačných systémov
  • Projektová špecifikácia (meranie a regulácia)
  • Filozofia bezpečnostného systému ESD
  • Celková klasifikácia priestorov
  • Zoznam obvodov MaR
  • Zoznamy nastavení výstražnej signalizácie a zastavenia chodu
  • Údajové listy prístrojov na meranie a reguláciu
  • Káblové blokové schémy
  • Súpis a detailné informácie o prepojovacích skriniach
  • Schéma zapojenia obvodov
  • Súpisy káblov a ukončení
  • Dispozičné riešenia velínov
  • Situačné plány prístrojov (všetky systémy)
  • Súpisy I/O (DCS, ESD, požiar a plyn)
  • Špecifikácia zariadení a systémov pre DCS
  • ESD, požiar a plyn, telekomunikačné a verejné rozhlasové systémy
  • Špecifikácia meracích a regulačných prístrojov
  • Panely rozvodu ovládacieho/prístrojového vzduchu
  • Výkres montáže zariadenia
  • Dispozičné riešenia káblov a káblových trás (všetky systémy)
 • Bezpečnostné a environmentálne systémy
  • HAZOP štúdia
  • Klasifikácia priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
  • Výkresy únikových ciest
  • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)
  • Analýza rizík
  • Postupy zaobchádzania s nebezpečnými látkami
  • Analýza rizika vzniku požiaru
  • Koncepcia protipožiarnej bezpečnosti
  • Návrh systému protipožiarnej ochrany
  • Prístupový plán pre lešenia a plošiny
  • Špecifikácie bezpečnostných zariadení
  • Situačný plán bezpečnostných zariadení

EPCM dodávky “na kľúč”

Realizujeme projekty formou dodávky “na kľúč” - od komplexnej analýzy, projektovej prípravy, cez realizáciu až po uvedenie diela do prevádzky.

  Povolenia od miestnych úradov

  Radi vám poskytneme služby spojené so získavaním povolení od miestnych úradov, od stavebných povolení až po kolaudáciu.

  • Získavanie stanovísk a rozhodnutí verejnoprávnych orgánov Slovenskej republiky
   • Územné rozhodnutia
   • Stavebné povolenia
   • Integrované povolenia
   • Povolenia na dočasnú prevádzku
   • Povolenia na trvalú prevádzku
  • Získavanie certifikátov k produktom
   • Posudzovanie zhody
   • Kolaudácia

  Obstarávanie

  Komplexné služby v oblasti obstarávania máme v našom portfóliu služieb už desiatky rokov. Za ten čas sa nám podarilo získať bohaté skúsenosti v znalosti trhu.

  Svojich dodávateľov pravidelne kontrolujeme, čo je zárukou včasného dodania vysokokvalitných zariadení a materiálov. Zabezpečujeme tiež prepravu tovarov z miesta ich výroby priamo na stavbu. Následne zastrešujeme kontrolu dodaných zariadení, materiálov či iného tovaru a ich riadne uskladnenie.

  • Služby v oblasti obstarávani
   • Príprava výzvy na predkladanie ponúk
   • Vyhlasovanie tendrov
   • Analýza technických a komerčných ponúk
   • Zadanie objednávok a subdodávateľských zmlúv
   • Správa objednávok a subdodávateľských zmlúv
   • Posudzovanie dodávateľskej dokumentácie
   • Expedovanie materiálov a dodávok zariadení
   • Kontrola a výdaj zariadení a materiálov
   • Logistika a preprava
   • Skladové hospodárstvo a kontrola materiálu

  Riadenie výstavby

  Môžete sa spoľahnúť na komplexne poskytnuté služby, od vypracovania konceptu projektu cez realizáciu až po uvedenie do prevádzky. Služby v oblasti riadenia výstavby začínajú posúdením realizovateľnosti stavby a podrobným plánovaním činností vykonávaných priamo na stavbe.

  Naši zamestnanci s dlhoročnými skúsenosťami spolupracujú s overenými a spoľahlivými dodávateľmi. Teší nás, že môžeme odovzdávať bezpečné a vysokokvalitné projekty. V oblasti riadenia výstavby najčastejšie poskytujeme doleuvedené služby.

  • Služby v oblasti riadenia výstavby
   • Riadenie bezpečnosti
   • Implementácia a kontrola kvality (QA/QC)
   • Inžinierska činnosť na stavbe
   • Plánovanie výstavby
   • Plánovanie a riadenie materiálu
   • Realizácia pracovných balíkov projektu
   • Riadenie a monitorovanie projektu
   • Vyznačenie skutkového stavu

  Projektové riadenie

  Našim klientom poskytujeme služby v oblasti projektového riadenia, ktoré zahŕňajú vytvorenie konceptu projektu, projektovej dokumentácie, obstarávanie, výstavbu, uvedenie do prevádzky a ukončenie projektu.

  Obzvlášť veľkú pozornosť venujeme riadnemu plánovaniu, sledovaniu progresu a kontrole nákladov. Dbáme nielen na kvalitu, ale aj na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie.

  • Služby v oblasti projektového riadenia
   • Komunikácia s klientom a reporting
   • Zabezpečenie kvality poskytovaných produktov a služieb
   • Riadenie rizík
   • Riadenie nákladov
   • Plánovanie
   • Koordinácia profesií
   • Riadenie zdrojov
   • Riadenie zmien
   • Správa zmlúv
  • Pri poskytovaní služieb používame nasledujúce nástroje:
   • Plánovanie v systéme Primavera a MS Project
   • Register riadenia dokumentácie
   • SPIN
   • Systém projektového riadenia
   • Systém riadenia dokumentácie
   • Na mieru vypracované databázy a softvérové riešenia