Hore

Rekonštrukcia 3 pyrolýznych pecí pre Slovnaft Petrochemicals

 • Klient: Slovnaft Petrochemicals, s. r. o.

 • Miesto: Bratislava, Slovensko

 • Odvetvie: Ropný a plynárenský priemysel

 • Investičné náklady: 38 miliónov eur

 • Rok: 2007 – 2010

Popis:

Rekonštrukcia 3 (BA 103, BA 104 a BA 101) z 8 pyrolýznych pecí. Všetky 3 pyrolýzne pece sú navrhnuté na krakovanie ľahkej a ťažkej ropy, pričom jedna z nich bola klasifikovaná aj na krakovanie benzínu.

Klientovi sme poskytli služby:

 • Zmluva EPC (inžiniering, obstarávanie, výstavba)
 • Inžiniering: vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizačného projektu, ktorý obsahoval špecifikáciu materiálu pre jednotlivé profesie a podklady pre inštaláciu zariadení ako aj stavebné, konštrukčné a montážne práce.
 • Obstarávanie: nákup zariadení a materiálov (potrubia, armatúry, elektrozariadenia a pod.) prebehlo v súlade s Realizačným Projektom, pričom súčasťou boli kritické zariadenia (stenové a podlahové horáky, výmenníky prechodovej trasy, vykurovacie hady), spalinové ventilátory, parné kotle, konvekčné časti.
 • Výstavba: riadenie a dozor, vrátane etapy pred spustením do prevádzky. Počas uvádzania do prevádzky sme zabezpečili technickú podporu a dozor, pripravovali sme zariadenie na nábeh, počiatočnú a nepretržitú prevádzku a vykonali skúšky výkonu.

Rozsah projektu:

 • Povolenia - Projekt pre stavebné povolenie, Povolenie na dočasnú prevádzku, Povolenie pre trvalú prevádzku
 • Realizačný projekt
 • Projekt skutočného vyhotovenia
 • Obstarávanie zariadení, materiálov, montážnych a konštrukčných prác
 • Riadenie výstavby a stavebný dozor

Hľadáte skúsený tím?

Kontaktujte nás

IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. is a a member of SAFICHEM GROUP.
For more information, please visit www.safichemgroup.com