Projektová a inžinierska činnosť- typický rámec prác

Procesná časť

Potrubná časť / Strojová časť / Vzduchotechnika

Stavebná časť

 • Hmotnostné a tokové bilancie
 • Technologické a strojnotechnologické schémy
 • Filozofia procesného riadenia
 • Simulácie procesov
 • Dimenzovanie potrubí
 • Zoznam strojov a zariadení
 • Zoznam potrubných vetiev
 • Procesná špecifikácia zariadení
 • Určenie vyhradených technických zariadení
 • Špecifikácia potrubných tried
 • 3D modelovanie v PDMS/PDS
 • Špecifikácia a súpis armatúr
 • Špecifikácia izolácií
 • Špecifikácia atypických častí potrubných rozvodov
 • Pevnostné výpočty
 • Zoznam a špecifikácia pružinových závesov
 • Dispozičné riešenie zariadení
 • Špecifikácie zariadení
 • Detailné výkresy zariadení
 • Plány potrubných vedení
 • Plány potrubných uložení a podpor
 • Detaily potrubných uložení a podpor
 • Izometrie
 • Výkresy vzduchotechniky
 • Zameranie stavby
 • Geologický prieskum a geotechnické posúdenie
 • Dispozičné riešenie priemyselných komplexov -generel
 • Architektonický návrh budov
 • Návrhy základov
 • Návrhy železobetónových konštrukcií a výkresy výstuže
 • Navrhovanie oceľových konštrukcií a výrobná dokumentácia
 • Návrh ciest a spevnených plôch
 • Podzemné rozvody
 • Potrubné mosty, podpery
 • Kúrenie, vetranie, klimatizácia
 • Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod
 • Odlučovače ropných látok
 • Čističky odpadových vôd
 • Bezpečnostné oplotenie a brány
 • Podzemné kanále a priepusty

Elektro

MaR/SRTP

Bezpečnostné a environmentálne systémy

 • Výpočet skratových pomerov
 • Štúdia stability prechodných javov
 • Štúdia dynamickej stability
 • Štúdia harmonického skreslenia
 • Štúdia koordinácie ochrán
 • Výpočty zaťaženia transformátorov
 • Filozofia prevádzky elektrických systémov
 • Rozpadová automatika
 • Výpočty zaťaženia rozvodní a rozvodov
 • Výpočet dimenzovania káblov
 • Výpočty zaťaženia UPS (DC - jednosmerný prúd, AC - striedavý prúd)
 • Výpočty zaťaženia záložných generátorov
 • Zoznam káblov
 • Špecifikácie elektrických zariadení a materiálov
 • Protokol o určení vonkajších vplyvov a priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
 • Jednopólová schéma
 • Líniová schéma
 • Schémy rozhraní
 • Schémy merania a ochrán
 • Blokové schémy SCADA
 • Blokové schémy riadenia a monitorovania elektrickej časti
 • Špecifikácia strojov a zariadení
 • Dispozičné riešenie trafostanice (rozvodne)
 • Schéma siete regulačných systémov
 • Bloková schéma telekomunikačných systémov
 • Projektová špecifikácia- Meranie a regulácia
 • Filozofia bezpečnostného systému ESD
 • Celková klasifikácia priestorov
 • Zoznam obvodov MaR
 • Zoznamy nastavení výstražnej signalizácie a zastavenia chodu
 • Údajové listy prístrojov pre meranie a reguláciu
 • Káblové blokové schémy
 • Súpis a detailné informácie o prepojovacích skriniach
 • Schéma zapojenia obvodov
 • Súpisy káblov / ukončení
 • Dispozičné riešenia velínov
 • Situačné plány prístrojov (všetky systémy)
 • Súpisy I/O (DCS, ESD, požiar a plyn)
 • Špecifikácia zariadení a systémov pre DCS
 • ESD, Požiar a Plyn, telekomunikačné a verejné rozhlasové systémy
 • Špecifikácia meracích a regulačných prístrojov
 • Panely rozvodu ovládacieho/prístrojového vzduchu
 • Výkres montáže zariadenia
 • Dispozičné riešenia káblov a káblových trás (všetky systémy)
 • HAZOP štúdia
 • Klasifikácia priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
 • Výkresy únikových ciest
 • Posudzovanie vplyvov na životné prostredie -EIA
 • Analýza rizík
 • Postupy zaobchádzania s nebezpečnými latkami
 • Analýza rizika vzniku požiaru
 • Koncepcia protipožiarnej bezpečnosti
 • Návrh systému protipožiarnej ochrany
 • Prístupový plán (lešenia a plošiny)
 • Špecifikácie bezpečnostných zariadení
 • Situačný plán bezpečnostných zariadení