Povolenia od miestnych úradov

ApprovedRedStamp Služby na získanie stanovísk a rozhodnutí verejnoprávnych orgánov (SR)

  • Územné rozhodnutia
  • Stavebné povolenia
  • Integrované povolenia (IPKZ)
  • Povolenia na dočasnú prevádzku
  • Povolenia na trvalú prevádzku

Získavanie certifikátov k produktom

  • Posudzovanie zhody
  • Kolaudácia